Veiledning av lærlinger - for instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift

Målet er at studenten skal kunne utvikle en reflektert holdning til egen veiledningspraksis, slik at det gir best mulig læringsutbytte for lærlingene. Videre at kvaliteten på arbeidsplassbasert opplæring styrkes, og at status for instruktører og faglige ledere som veileder lærlinger heves.

Organisering av studiet

 • Studiet gjennomføres på deltid over ett skoleår.
 • Studiet er nett- og samlingsbasert, med fire samlinger á tre dager i løpet av studiet (totalt 12 undervisningsdager).
 • Samlingene gjennomføres på torsdager, fredager og lørdager.
 • Det gjennomføres to samlinger om høsten og to om våren.
 • Mellom samlingene gjennomføres ukentlig nettbasert veiledning på nett.
 • Studiet gir 30 studiepoeng.

Undervisningen på samlingene legger vekt på erfaringsdeling/diskusjon og gjennomføring av problemorienterte oppgaver/caser individuelt og i grupper, samt forelesninger og veiledning. 

Studiested 

Ved gjennomført fagskoleutdanning i veiledning skal studenten bl.a. kunne:

 • grunnleggende veiledningsteori
 • anvende pedagogiske virkemidler i veiledningen
 • ha en økt bevissthet om og vurdering av egen rolle som veileder
 • være klar over hvordan roller, gruppeprosesser og samarbeid påvirker veiledningen
 • vise evne til etisk refleksjon i forhold til egne holdninger og handlinger i veiledningssituasjoner
 • gi målrettet veiledning til bruker, pårørende, elever og medarbeidere

Opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev eller autorisasjon. 
 • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.
 • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.