Veiledning for Helse- og omsorgspersonell

Dette innebærer innsikt i og ferdigheter til å gjennomføre veiledningsoppgaver i praksis ovenfor brukere, pårørende, elever og lærlinger. Utdanningen gir også kompetanse i forhold til kollegaveiledning.

Et sentralt tema i utdanningen er å få økt bevissthet om og vurdering av egen rolle som veileder. Studiet legger også vekt på tema som pedagogikk, gruppeprosesser, kommunikasjon og ulike veiledningsferdigheter.

Fagskoleutdanning innen veiledning kvalifiserer blant annet for veiledning av brukere, pårørende, elever, lærlinger og medarbeidere som er runder opplæring i blant annet sykehjem, hjemmetjenesten, barnehage, skole, skolefritidsordning og tilrettelagte boliger.

Organisering av studiet

  • Studiet er 2 - årig og gjennomføres på dagtid en dag i uken.
  • I tillegg inngår ti uker sammenhengende praksis på egen arbeidsplass eller annet egnet sted.
  • Studiet gir 6o studiepoeng.

Studiet kombinerer praksis og teori på en spennende måte og studentene skal være med på å forme innhold og arbeidsmåter i studiet. Opplæringen legger vekt på arbeidsmåter som fordrer aktiv deltakelse fra studentene som knytter seg nært til studentenes egne erfaringer og problemstillinger fra praksisfeltet.

Studiested

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring innen helse og oppvekstfag eller helse – og omsorgsfag. Slik som eksempelvis helsefagarbeidere, hjelpepleiere, helsesekretærer, barne- og ungdomsarbeidere, barnepleiere og ambulansearbeidere.
  • Alternativt kan det gjøres en realkompetansevurdering ut fra yrkeserfaring med minst 5 års relevant praksis.