Helse, aldring og aktiv omsorg

Illustrasjonsbilde Helse Aldring

Studiet har som mål å utdanne helsefagarbeidere og andre med fagbrev fra helse og oppvekst slik at de får en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere,

Sentrale temaer på studiet er aktiv omsorg med vekt på kultur og sosiale forhold, forebygging, behandling, rehabilitering og samahandling innen eldreomsorg.

Organisering av studiet

  • Studiet går over 2 år deltid. 
  • Studiet har en fast undervisningsdag en gang i uken. 
  • I studiet inngår en praksisperiode på 10 uker sammenhengende som starter januar siste studieår.

Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte. Det er organisert med forelesninger, oppgaver individuelt og i grupper, samt diskusjoner/ erfaringsdeling og presentasjon.

Studiested 

Opptakskrav

  • For opptak til fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg kreves fullført og bestått videregående opplæring innen helse- og oppvekstfag med fagbrev eller autorisasjon.
  • Det kan i særlige tilfeller gjøres opptak på grunnlag av realkompetanse. Søkerens språkferdigheter vil kunne bli vurdert.

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning kan du videreutvikle dine arbeidsoppgaver/ stilling innen egen organisasjon, og søke andre stillinger innen helsesektoren i for eksempel geriatriske enheter i sykehus, bo- og behandlingssentre, sykehjem, skjermede enheter innen demensomsorgen, primærhelsetjenesten/ hjemmebaserte tjenester, helsehus, private institusjoner etc.


Les mer: Slik søker du.