Helse, aldring og aktiv omsorg

Illustrasjonsbilde Helse Aldring

Studiet har som mål å utdanne helsefagarbeidere og andre med fagbrev fra helse og oppvekst slik at de får en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere,

Sentrale temaer på studiet er aktiv omsorg med vekt på kultur og sosiale forhold, forebygging, behandling, rehabilitering og samahandling innen eldreomsorg.

Organisering av studiet

  • Studiet går over 2 år deltid. 
  • Studiet har en fast undervisningsdag en gang i uken. 
  • I studiet inngår en praksisperiode på 10 uker sammenhengende som starter januar siste studieår.
  • Studiet gir 60 studiepoeng.

Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte. Det er organisert med forelesninger, oppgaver individuelt og i grupper, samt diskusjoner/ erfaringsdeling og presentasjon.

Studiested 

Opptakskrav

  • For opptak til fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg kreves fullført og bestått videregående opplæring innen helse- og oppvekstfag med fagbrev eller autorisasjon.
  • Det kan i særlige tilfeller gjøres opptak på grunnlag av realkompetanse. Søkerens språkferdigheter vil kunne bli vurdert.

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning kan du videreutvikle dine arbeidsoppgaver/ stilling innen egen organisasjon, og søke andre stillinger innen helsesektoren i for eksempel geriatriske enheter i sykehus, bo- og behandlingssentre, sykehjem, skjermede enheter innen demensomsorgen, primærhelsetjenesten/ hjemmebaserte tjenester, helsehus, private institusjoner etc.