Hverdagsmestring

Hverdagsmestring

Kommunene vil i årene fremover ha betydelig fokus på at innbyggere i størst mulig grad skal settes istand til å takle egne liv. Målet er å utsette behovet for tyngre omsorgstjenester så lenge som mulig.

Dette er en dreining som gjør at helseyterne må benytte andre og nye arbeidsmetoder enn i dag. På bakgrunn av økende behov for faglig kompetanse, spesielt i hjemmesykepleien, har vi i samarbeid med Bærum kommune utarbeidet planen for studiet.

Organisering

  • Nettbasert deltidstudie over ett år.
  • Fire 3-dagers samlinger (september, november, januar og mars).
  • Det vil bli gitt veiledning mellom samlin­gene.
  • Ved studiestart er det lagt opp til 6 timers IKT kurs.
  • Studiet gir 30 studiepoeng.

Studiested

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller tilsvarende. 
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
  • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. Søker må da ha minst fem års relevant yrkespraksis. 

Jobbmuligheter

Hjemmetjenesten; hjemmehjelp og hjemmesykepleien, omsorgsboliger og dagsentre.