Inntak og poengberegning

Generelle opptakskrav

 1. fullført og bestått videregående opplæring med relevant fag-/svennebrev eller autorisasjon. Hvilke fag-/svennebrev eller autorisasjoner som kan gi rett til opptak er beskrevet i studieplanen for den enkelte utdanning .
 2. søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen 1. oktober.
 3. studenter som kan komme i kontakt med minderårige som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring, må fremlegge politiattest ved opptak.

Opptak på grunnlag av realkompetanse

 • Søkere uten relevant fag-/svennebrev eller autorisasjon, men med minst 5 års dokumentert relevant praksis, og som har fylt 23 år, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.
 • søker som realkompetansevurderes må i tillegg ha nødvendige faglige forutsetninger i norsk og matematikk tilsvarende læreplanene i Vg1/grunnkurs og Vg2/ VK1 i yrkesfaglige utdanningsprogram. 
 • Realkompetanse er all den kompetansen en person har skaffet seg gjennom formell, ikkeformell eller uformell læring dvs alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter, organisasjonsarbeid og annet som kommer i tillegg til den kompetansen som er dokumentert gjennom grunnutdanningen. 

Søkere med utenlandsk utdanning

 • Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk fagskoleutdanning.
 • Søkere utenfor Norden må ha kunnskap i norsk tilsvarende nivå B2. Ellers gjelder samme dokumentasjonskrav som beskrevet over, og papirene må være oversatt til engelsk/ norsk.

Vedtak om inntak og poengberegning

 • Poengberegning og vurdering av inntaksgrunnlag for primærsøkere til FOA foretas av inntaksansvarlige i skolens administrasjon i samråd med fagansvarlige. Inntaksansvarlig i samråd med fagansvarlige fatter endelig vedtak om godkjenning av søkernes opptaksgrunnlag. Dette vedtak fattes ihht de generelle opptakskrav.

Poenberegning

Poengberegning og rangering av søkere foretas ihht følgende retningslinjer:

 • Generelt opptakskrav eller realkompetansevurdering: 100 poeng
 • Det gis gjennomsnittlig karakterpoeng av karakterene i alle fag på Vg2/VK1 og tverrfaglig eksamen
 • Dokumentert relevant praksis utover det generelle grunnlag for opptak: 1 poeng pr mnd
 • Fagprøve med ”bestått meget godt”: 25 poeng
 • Fagprøve i annet fag utover det generelle opptakskrav, inklusive praksistid: 50 poeng
 • Fullført høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) eller annen høyere utdanning innen relevant område gir 0,5 inntakspoeng pr. fagskole-/studiepoeng. Det gis maksimum 60 inntakspoeng på dette grunnlaget. (gjelder fra skoleåret 2018/19)

Andre inntakskriterier

 • Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det yrket eller den profesjon opplæringen skal føre fram til, kvoteres.
 • Yrkeserfaring eller annen kompetanse kan brukes til rangering av søkere. Spesielt ved inntak til BIM-tekniker: høy datakompetanse er en forutsetning.