Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearb og rusarbeid-illustrasjon

Hovedmålet for studiet er å videreutdanne helsefagarbeidere, barne og ungdomsarbeidere, helsesekretærer, ambulansearbeidere eller aktivitører, slik at de får en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være pasient/bruker og hvilke sykdommer og skader som er vanlig ved psykisk helse- og rusproblematikk.

Sentrale temaer i studiet er målrettet miljøarbeid, aktiv omsorg, kommunikasjon og etikk. Videre at psykisk helse og rus (ROP) må ses i sammenheng.
Du vil lære om hvordan tjenestene kan utformes i et bruker og mestringsperspektiv med vekt på individuelle behov, brukerens nærmeste relasjoner og det sosiale og fysiske nærmiljøet. Etter studiet vil du kunne ta initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere. Studiet vil gi deg en helhetlig kompetanse som er ettertraktet i arbeidslivet.

Organisering

  • Studiet gjennomføres på deltid og er 2-årig.
  • Undervisning en fast dag i uken på dagtid.
  • Ti uker sammenhengende praksis, på egen arbeidsplass eller annet egnet sted. 
  • Studiet gir 60 studiepoeng.

Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper sammen med andre studenter.

Studiested

Opptakskrav

ett av følgende:

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/autorisasjon. Eksempelvis barne- og ungdomsarbeider, helsesekretær, ambulansearbeider eller aktivitør. 
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
  • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Jobbmuligheter

Fagskoleutdanningen i psykisk helse- og rusarbeid kvalifiserer blant annet for arbeid på bo- og omsorgssentre, rehabiliteringssentre og aktivitetssentre, ungdomsklubber, barnehager, skoler og skolefritidsordninger samt arbeid med arbeidstrenings- og attføringstiltak.