Helse, aldring og aktiv omsorg

Illustrasjonsbilde Helse Aldring

 

Studiet har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere, samt styrke kompetansen innen følgende områder: Forebygging, behandling og rehabilitering innen eldreomsorg.

Organisering av studiet

 • Studiet går over 2 år deltid. 
 • Studiet har en fast undervisningsdag dag i uken. Studenter som starter studiet i 2016 har undervisning på tirsdager eller torsdager.
 • I studiet inngår en praksisperiode på 10 uker sammenhengende som starter januar siste studieår.
 • Studiested: Kuben yrkesarena, Oslo og Strømmen videregående skole.
  (hvis få søkere, kun på Kuben yrkesarena).

Emneoversikt/ innhold

Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte. Det er organisert med forelesninger, oppgaver individuelt og i grupper, samt diskusjoner/ erfaringsdeling og presentasjon.

Studiet i helse, aldring og aktiv omsorg inneholder emnene:

 • Felles innholdsdel/ Grunnlagselementer i helse, sosial- og oppvekstfagene
 • Forebygging, rehabilitering og omsorg
 • Aldring og sykdommer
 • Organisering og yrkesutøvelse
 • Fordypningsemne

Opptakskrav

 • For opptak til fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg kreves fullført og bestått videregående opplæring innen helse, sosial- og oppvekstfag med fagbrev eller autorisasjon.
 • Det kan i særlige tilfeller gjøres opptak på grunnlag av realkompetanse. Søkerens språkferdigheter vil kunne bli vurdert.

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning kan du videreutvikle dine arbeidsoppgaver/ stilling innen egen organisasjon, og søke andre stillinger innen helsesektoren i for eksempel geriatriske enheter i sykehus, bo- og behandlingssentre, sykehjem, skjermede enheter innen demensomsorgen, primærhelsetjenesten/ hjemmebaserte tjenester, helsehus, private institusjoner etc.


Les mer: Slik søker du.

 

Studieplan - Helse, aldring og aktiv omsorg.

Brosjyre - Helse, aldring og aktiv omsorg, Kuben.