Demens og alderspsykiatri

Gamle hender og puslespill

Yrkesutøvere med fagskole i Demens og alderspsykiatri, skal kunne møte den enkelte bruker der han eller hun er på bakgrunn av innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie. Yrkesutøveren skal ha kompetanse til å planlegge, organisere og iverksette tiltak for personer med demens og alderspsykiatri med vekt på individuelle behov og brukerens individuelle opplevelse av verdighet, brukerens nærmeste relasjoner, samt det sosiale og det fysiske nærmiljøet.

Organisering av studiet

Arbeidsformer og metoder

Undervisningen bygger på moderne pedagogiske prinsipper, med fokus på studentaktive læringsformer. Arbeidsmetoder som anvendes i studiet er: refleksjon, dialogpreget undervisning, forelesning, gruppearbeid, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus, rollespill, selvstudium, studentundervisning, nettstøttet opplæring, veiledning, presentasjoner, obligatorisk praksis og oppgavearbeid.

Opptakskrav

Krav til opptak er fullført videregående opplæring på utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag. Søkere kan også tas opp til studiet etter kriterier for realkompetansevurdering (minimum 5 års relevant praksis).

Jobbmuligheter/karriereveier

Etter endt utdanning er du kvalifisert for arbeid innen demensomsorgen, dagsenter for demente, demensavdelinger i institusjoner, hjemmesykepleien med tjenester til demente, kontakt med pårørende til personer med demensdiagnose og avdelinger for alderspsykiatri.


Les mer: Slik søker du

 

Studieplan Demens og alderspsykiatri

Brosjyre Demens og alderspsykiatri på Bjørkelangen vgs.

Info om studiet på Bjørkelangen vgs sine hjemmesider.

Brosjyre Demens og alderspsykiatri på Rud vgs.

Info om studiet på Rud vgs sine hjemmesider.