Inntak og poengberegning

Søkere uten relevant fag-/svennebrev eller autorisasjon, men med minst 5 års dokumentert relevant praksis, må dokumentere fellesfag for yrkesfaglige studieprogram fra videregående opplæring. De som ikke kan dokumentere dette, kan bli realkompetansevurdert.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

For studenter på helse- og sosialfag, som kommer i kontakt med mindreårige eller andre sårbare grupper som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring, må politiattest fremlegges ved opptak (se kap. 14, Skolens Reglement).

Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole.

Søkere utenfor Norden må ha bestått norskkurs (Bergenstesten, Vox nivå B2 eller høyere). Ellers gjelder samme dokumentasjonskrav som beskrevet over, og papirene må være oversatt til engelsk/ norsk.

Vedtak om inntak og poengberegning

Poengberegning og vurdering av inntaksgrunnlag for skolens primærsøkere til FOA foretas av inntaksansvarlige i skolens administrasjon i samråd med fagansvarlige. Inntaksansvarlig i samråd med fagansvarlige fatter endelig vedtak om godkjenning av søkernes opptaksgrunnlag. Dette vedtak fattes ihht de generelle opptakskrav.

Poengberegning og rangering av søkere foretas ihht følgende retningslinjer:

  • Formelt opptakskrav: 100 poeng eller realkompetansevurdering (jf kap. 2.5.)
  • Det gis gjennomsnittlig karakterpoeng av karakterene i alle fag på Vg2/VK1 og tverrfaglig eksamen
  • Relevant praksis (dokumenterbar) utover det generelle grunnlag for opptak: 1 poeng pr mnd
  • Fagprøve med ”bestått meget godt”: 25 poeng
  • Fagprøve i annet fag utover det generelle opptakskrav, inklusive praksistid: 50 poeng

Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det yrket eller den profesjon opplæringen skal føre fram til, kvoteres.

Yrkeserfaring eller annen kompetanse kan brukes til rangering av søkere. Spesielt ved inntak til BIM-tekniker: høy datakompetanse er en forutsetning.

Realkompetansevurdering

Realkompetanse er all den kompetansen en person har skaffet seg gjennom formell, ikkeformell eller uformell læring dvs alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter, organisasjonsarbeid og annet som kommer i tillegg til den kompetansen som er dokumentert gjennom grunnutdanningen.