Kvalitetssikringssystemet på FOA

Kvalitetssikringssystem skal beskrive rutiner og prosesser og etterlevelse av kravene i gjeldende lover og forskrifter:

Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og Fagskoleutdanning (NOKUT-forskriften) og forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften).

Denne forskriften av 1. februar 2010 er utgangspunkt for både et mer utfyllende rundskriv samt forskrift fra NOKUT (se under). Aktuelle rundskriv knyttet til forskriften: F-08-10, F-01-12 (se under).

Forskrift om fagskoleutdanning. Denne forskriften er av 1. august 2013.

Les mer om kvalitetssikring, lover og forskrifter på NOKUT's sider.