Ny fagskolelov

Fagtorg på BIM studentseminar 2017

Den nye loven erstatter Lov om fagskoleutdanning av 20. juni 2003.

Viktig for deg som er, eller har vært student ved FOA

Vi gjør spesielt oppmersom på Lovens § 17 andre ledd som sier at

  • "studiepoeng er en betegnelse på læringsutbytte og normert studietid."

Dette medfører at alle som får vitnemål fra fagskoler etter 1. juli 2018 skal få studiepoeng som betegnelse for oppnådd læringsutbytte og normert studietid på vitnemålene sine. Fagskolene kan derfor ikke skrive ut gyldige vitnemål, der betegnelsen "studiepoeng" benyttes, før dette tidspunktet.

Videre ber vi deg merke deg Lovens § 44 fjerde ledd , som sier at

  • "Retten til å få skrevet ut et nytt vitnemål for dem som har vitnemål som oppgir fagskolepoeng, oppheves 31.desember 2020".

Dette medfører en rett for studenter som har vitnemål som oppgir fagskolepoeng, til å få skrevet ut nye vitnemål som erstatter fagskolepoeng med studiepoeng i en begrenset periode (frem til 31.12.2020).

Studenter med vitnemål fra Fagskolen Oslo Akershus, som ønsker å få utstedt nytt vitnemål som oppgir studiepoeng, kan henvende seg til skolen om dette etter 15. september 2018. De som ønsker utstedt nytt vitnemål, må medbringe sitt opprinnelige vitnemål i original for innlevering og utstedelse av nytt.

Det påløper et gebyr på NOK 1000,- for saksbehandling ved konvertering av vitnemål.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er noen realitetsforskjell mellom et vitnemål med studiepoeng og et med fagskolepoeng. Et vitnemål med studiepoeng gir ikke bedre rettigheter, for eksempel til opptak til høyere utdanning.

Selv om betegnelsen på oppnådd læringsutbytte og normert studietid endres ved ikrafttredelse av ny lov, er det fremdeles det konkrete læringsutbyttet som skal legges til grunn ved behandling av søknader om fritak for del av universitets- og høyskoleutdanning.

Dette medfører at det ikke er noen automatisk kompatibilitet i studiepoeng tatt ved fagskole og studiepoeng tatt ved universitet eller ved høyskole. Dersom en fagskolestudent eller -kandidat ønsker opptak på universitet eller høyskole, vil den institusjonen det søkes opptak ved gjøre en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle for mulighet for fritak for fag og innpassing av vedkommendes fagskoleutdanning. For de fleste vil det være tilstrekkelig at generelt orienteringsbrev om konvertering av fagskolepoeng til studiepoeng vedlegges vitnemålet.

Les mer om hva Nasjonalt fagskoleråd tenker rundt den nye loven.

Les mer om hva Arne Sundslien, avdelingsleder ved Fagskolen i Vestfold tenker om statusen til fagskolene i forbindelse med ny lov.